ALGEMENE VOORWAARDEN

Ligthart Uitvaartzorg

Artikel 1:
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, offertes, begrotingen en tot stand gekomen
overeenkomsten tussen opdrachtgever, zijnde de wederpartij van
Ligthart Uitvaartzorg, hierna te noemen Ligthart. Afwijkingen op
deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2:
De opdrachtgever verplicht zich door het ondertekenen van de
overeenkomst tot betaling van de definitieve rekening.
De opdrachtgever kan er zich niet op beroepen dat zij namens en
voor rekening van het vermogen en/of erven van de overledene
heeft gehandeld.

Artikel 3:
a. Bij het aangaan van de overeenkomst zal Ligthart een
begroting van de te verwachten kosten opstellen gebaseerd op
een omschrijving van te leveren diensten en materialen. Als de
opdrachtgever, na het ondertekenen van de overeenkomst, de
opdracht intrekt worden de gemaakte kosten in rekening
gebracht.
b. Tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart
kan de opdrachtgever wijzigingen aan Ligthart doorgeven.
Eventueel vóór die tijd aangeschafte materialen (kist e.d.) zijn
voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4:
a. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand wordt gedaan door Ligthart, tenzij anders is
overeengekomen.
b. Onjuiste vermelding in de akte van overlijden kan Ligthart niet
worden toegerekend.

Artikel 5:
a. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en
tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en
Ligthart. De dag en het uur van de uitvaart is bepaald onder het
voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de
desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.
b. Wijzigingen van de aanvankelijk overeengekomen dag en het
uur kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na de eerste
afspraak, na onderling overleg en verkregen wederzijdse
toestemming. Eventueel al gedrukte kaarten of een geplaatste
advertentie waarin het verkeerde tijdstip staat vermeld zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6:
a. Aankondigingen van overlijden (rouwkaart, advertentie,
dankbetuiging en eventueel ander drukwerk met betrekking tot
het overlijden) worden geleverd overeenkomstig de door- en/of
in overleg met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde tekst.
b. De opdrachtgever krijgt, tenzij anders overeengekomen, een
drukproef van de aankondiging overhandigd ter goedkeuring.
De goedkeuring van de tekst wordt beschouwd als opdracht.
Fouten in de goedgekeurde tekst die leiden tot het opnieuw
moeten vervaardigen van de aankondigingen of het opnieuw
plaatsen van een advertentie worden in rekening gebracht aan
de opdrachtgever.
c. Na goedkeuring van de tekst worden advertenties met
betrekking tot het overlijden door Ligthart geplaatst in de door
de opdrachtgever gewenste (dag)bladen.

Artikel 7:
Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk
op de dag voorafgaande aan de uitvaartdag voor 12.00 uur aan
Ligthart kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs zal
overeenkomstig deze wijzigingen aangepast worden

Artikel 8:
Indien er uit de aan Ligthart ter hand gestelde verzekeringspolissen
aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan zal deze ten
gunste van de begunstigde overgeschreven worden of ten gunste
van een ander die uitdrukkelijk door de begunstigde daartoe
aangewezen is c.q. wordt.

Artikel 9:
In de begroting worden de kosten voor de opdrachtgever
samenhangend met leveringen van toeleveranciers, voor zover
redelijkerwijs mogelijk, nauwkeurig aan de opdrachtgever
opgegeven. De uiteindelijk gemaakte kosten worden de
opdrachtgever, na de uitvaart, in rekening gebracht. Indien de
opdrachtgever na het ondertekenen van de begroting extra
leveringen of dienstverlening verlangt verplicht zij zich tot betaling.

Artikel 10:
Betaling door de opdrachtgever dient, indien niet anders schriftelijk
overeengekomen, plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening
van de gespecificeerde nota. Dit is binnen 1 maand na overlijden.

Artikel 11:
Betaling door de opdrachtgever die in het buitenland woonachtig is,
dient op basis van de overeenkomst (en begroting) voorafgaand aan
de uitvaart te geschieden en uiterlijk 24 uur voor de uitvaart door
Ligthart ontvangen te zijn. Na de uitvaart vindt, indien van
toepassing, verrekening plaats.

Artikel 12:
Na het verstrijken van de in artikel 10 en 11 genoemde
betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Ligthart zendt na
het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de
opdrachtgever de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst
van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

Artikel 13:
Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is
betaald, is Ligthart gerechtigd rente en redelijke kosten van
(buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen bij de
opdrachtgever.

Artikel 14:
Ligthart brengt tot de dag der algehele voldoening 1% rente per
maand bij de opdrachtgever in rekening, gerekend vanaf het
moment dat de betalingstermijn is verstrijken. De hoogte van de
incassokosten is gelijk aan de maximale vergoeding overeenkomstig
het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”,
met een minimum van € 40,00.

Artikel 15:
a. Ligthart staat in voor de juiste begeleiding van de uitvaart.
b. Voor gebreken in of tekortkoming bij de uitvoering van de
opdracht, is Ligthart aansprakelijk voor maximaal het bedrag van de
uitvaart, tenzij die gebreken of tekortkomingen haar niet
toegerekend kunnen worden.

Artikel 16:
Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn
voor rekening van Ligthart, tenzij veroorzaakt door de schuld van
de opdrachtgever en/ of als zij Ligthart niet kunnen worden
toegerekend. Oponthoud en vertraging kunnen Ligthart niet
worden toegerekend als zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting
voor haar rekening zijn.

Artikel 17:
Geschillen tussen de opdrachtgever en Ligthart over de uitvoering
en/of nakoming van de afspraken over de uitvaartbegeleiding zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Artikel 18:
Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
in Amsterdam, onder nummer 34362659.

Winkelwagen

uitvaartbegeleidster Annelies Meijboom

“ In 2020 leerde ik Mirelle kennen. Een warme lieve vrouw met passie voor haar werk. Haar werkmethode past heel goed bij mij. Zelf was ik al 13 jaar werkzaam in de uitvaart als verzorgster en uitvaartleider.

Het moeilijkste moment na een overlijden is om afscheid te nemen van je dierbare. Het is fijn en dankbaar om de nabestaanden te ontzorgen in deze korte maar moeilijke tijd. Mensen zijn in deze periode zeer kwetsbaar en emotioneel. Het is zwaar om vlak na een overlijden praktisch beslissingen te nemen. Met een warm gevoel en persoonlijke aandacht wil ik hierbij graag helpen. In het kleine en hechte team van Ligthart Uitvaartzorg is dat mogelijk. Wij zorgen ervoor met de nabestaanden dat ze terug kunnen kijken op een mooi en respectvol afscheid.”

Uitvaartverzorgster Kitty Hopman

Gastvrouw Monique de Haan

“Ik werk graag samen met Mirelle Draaijer, omdat ze een bijzondere vakvrouw is met hart voor haar zaak, voor degene die komt te overlijden of is overleden, en voor de familie. Haar bedrijf is uitgegroeid tot een regionale uitvaartonderneming waarmee ze zich duidelijk onderscheidt, vooral door haar persoonlijke aandacht voor alle betrokkenen. Ze neemt alle tijd voor hen, luistert nauwkeurig, ontzorgt en adviseert, en heeft oog voor de details. Dankzij haar hartverwarmende gesprekken, haar ervaring en creativiteit komt Mirelle – in nauw overleg met de familie – elke keer weer tot een stijlvolle uitvaart met die persoonlijke touch, passend bij de overledene en zijn of haar naasten. Elk afscheid wordt hierdoor een gedenkwaardige periode, waar de nabestaanden dankbaar op terugkijken. Het is mooi om te mogen bijdragen aan deze missie van Ligthart Uitvaartzorg. Ik doe mijn werk als gastvrouw en assistente van Mirelle dan ook met veel plezier. Gedrieën vullen we elkaar perfect aan en hebben een fijne, onderlinge klik.”

Uitvaartleidster Mirelle Draaijer

Uitvaartbegeleidster Mirelle Draaijer

“Zo kan het dus ook! Dat was mijn conclusie na de begrafenisceremonie van mijn lieve oom. De uitvaart was tot in de puntjes verzorgd, en daarom vroegen we dezelfde uitvaartbegeleidster ook voor de uitvaart van mijn oma. Omdat ik het oudste kleinkind ben, voelde ik me geroepen een speech te houden. Uit onverwachte hoek kreeg ik waardevolle hulp; van de uitvaartverzorgster zelf! Ze gaf me professionele tips en daarmee vertrouwen waardoor de speech een succes werd en ik heel persoonlijk afscheid heb kunnen nemen. Wat de uitvaartbegeleidster doorlopend liet zien in haar aanpak, is dat je er als familie niet alleen voor staat. In mijn inspiratiebron herkende ik mezelf als toekomstig uitvaartbegeleidster, inmiddels alweer 10 jaar geleden; de vakvrouw die zorgvuldig luistert, en die in nauw overleg met de nabestaanden alles met liefde regelt, originele ideeën aandraagt en bijzondere wensen realiseert.”

Uitvaartverzorgster Monique de Haan

Gastvrouw Kitty Hopman

“In 2009 heb ik Mirelle Draaijer leren kennen, toen zij de uitvaart verzorgde van een familielid van ons. Mirelle was onze steun en toeverlaat tijdens die drukke, moeilijke periode. Ze deed haar werk met passie, nam alle tijd en bracht rust en overzicht. Ze had indruk gemaakt, doordat ze er écht voor ons was. In die tijd was er een band ontstaan, dus hielden Mirelle en ik contact.
Een poosje terug vroeg ze me voor de mooie functie van gastvrouw. Ze had terecht gezien dat dit werk me op het lijf is geschreven; ik werk vanuit mijn hart met en voor mensen. Wat me vooral aanspreekt, is het kleinschalige karakter van Ligthart Uitvaartzorg; als klein, hecht team ontzorgen we, en dragen we vanuit onze persoonlijke kwaliteiten elke keer opnieuw bij aan een uitvaart met dat persoonlijke tintje. Ik doe mijn werk met liefde; door Mirelle te assisteren, ondersteun ik indirect de betrokken familie, en dat geeft me veel voldoening.”

Neem direct contact met ons op

  • Voer een nummer in van 17 tot 19.
    Het antwoord is 18
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitvaartleidster Mirelle Draaijer

Ligthart Uitvaartzorg
Weiver 7
1561 XA Krommenie

Email: [email protected]

Mobiel: 06 – 34 76 89 26
Bel bij overlijden: 06-54 76 32 06